RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie informuje, że:

– przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielały pomocy zespoły ratownictwa medycznego i zespoły transportowe PSPR Tarnów. Dane te znalazły się i są przechowywane w zbiorach danych PSPR Tarnów zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 8 grudnia 2015 r.;

– dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Art.6 ust 1 Rozporządzenia UE w celach związanych z udzielaniem pomocy medycznej przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie;

– administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Tarnowie, Al. M.B. Fatimskiej 2; 33-100 Tarnów;

– dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okres wskazany w/w Ustawie;

– każda osoba, której dane są przetwarzane przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, że czynność ta nie narusza postanowień w/w Ustawy i innych przepisów obowiązującego prawa;

– każda osoba, której dane są przetwarzane przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia PE o ochronie danych osobowych.

W PSPR Tarnów wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: e-mail: iod@pspr.tarnow.pl
lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych PSPR Tarnów
Al. M.B. Fatimskiej 2
33-100 Tarnów
„Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr:
999 lub 112.Bliższe szczegóły w dziale "Jak wezwać karetkę"


C E N N I K
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Opłata za dokumentacje medyczną

- 1 strona kserokopii dokumentacji medycznej 0,25 zł
- 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,00 zł
- dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych (CD) 1,50 zł

Osoby nieubezpieczone
- Zespół Ratownictwa Medycznego „S” 400,00 zł
- Zespół Ratownictwa Medycznego „P” 300,00 zł

Karetka Transportowa
obsada:
1. ratownik lub pielęgniarka
2. ratownik-kierowca lub kierowca
- w granicach miasta Tarnowa 300,00 zł
- w granicach Powiatu Tarnowskiego 400,00 zł
- poza Powiat Tarnowski za każdy rozpoczęty kilometr 3,00 zł
więcej >
Dokumentacja medyczna
więcej >
Informacje z NFZ
więcej >
Kiedy wezwać pogotowie
więcej >
Prawa Pacjenta
więcej >
Karetki
 
więcej >
Pierwsza pomoc
więcej >
Jak wezwać karetkę?
więcej >
Jak zachowywać się w czasie upałów?
więcej >
GRYPA typu A/H1N1
więcej >
Podanie o zabepieczenie imprezy masowej