Dokumentacja medyczna
Udostępnianie dokumentacji medycznej
1.Zakład udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu na zasadach określonych ustawą z dnia ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697).
2.Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

1. PSPR udostępnia dokumentację medyczną Pacjenta:
a) Pacjentowi
b) Przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta: np. rodzicowi, jeżeli pacjent nie jest pełnoletni, albo opiekunowi, jeżeli pacjent jest ubezwłasnowolniony całkowicie. W tym pierwszym przypadku wystarczy, że przedstawiciel ustawowy przedstawi dokument tożsamości, bowiem informacja o tym, że to właśnie on jest przedstawicielem ustawowym Pacjenta, winna już zalegać w dokumentacji medycznej pacjenta (art. 25 pkt 1 f ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), jeżeli brak takiej informacji, przedstawiciel powinien okazać odpis aktu urodzenia Pacjenta. W tym drugim przypadku konieczne jest zaświadczenie sądu rodzinnego o wyznaczeniu go opiekunem dla Pacjenta i oczywiście dokument tożsamości, chyba że w dokumentacji medycznej są informacje o przedstawicielstwie ustawowym. Przed udostępnieniem dokumentacji medycznej rodzicowi wskazane jest zapytanie, czy przysługuje mu władza rodzicielska. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie jest przedstawicielem ustawowym dziecka. Opiekuna warto zapytać, czy zaświadczenie, którym się legitymuje, pozostaje aktualne.
c) Osobie upoważnionej przez Pacjenta, przy czym osoba upoważniona przez pacjenta za życia ma prawdo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta także po jego śmierci, jeżeli wynika to z treści upoważnienia. Upoważnienie powinno mieć co najmniej formę pisemną, ze względów jednak bezpieczeństwa zaleca się formę pisemną z podpisem poświadczonym przez pracownika PSPR (upoważnionego do tego typu czynności), bądź przez notariusza. Spadkobiercy (osoby legitymujące się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczeniem dziedziczenia) nie mają dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.
d) Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
e) Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
f) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
g) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
h) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
i) Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
j) Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
k) Lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
l) Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a)do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,
b)poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów i kopii,
c)poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W takim przypadku w zakładzie należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji – z wyjątkiem sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.

3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt.2 lit.b) zakład pobiera opłatę, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Przepis pkt.3 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137 poz. 887 z póź. zm. ) i art. 121 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z póź. zm.).

5. Maksymalna wysokość opłaty za:

a)jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b)jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa pod lit. a),
c)sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa pod lit. a).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie nr 35/2014 z dnia 05.12.2014 roku opłata za kserokopię dokumentacji medycznej wynosi:
1 strona – 0,75 zł
Kopia na nośniku CD – 7,5 zł