2016-09-30
Konkurs ofert - Naczelna Pielęgniarka Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Tarnów, 30.09.2016 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy al. M.B. Fatimskiej 2, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151 poz.896) oraz zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:
• podanie,
• dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
• prawo wykonywania zawodu,
• opis przebiegu pracy zawodowej,
• zaświadczenie o zatrudnieniu, ewentualnie świadectwo pracy z okresu ostatnich trzech lat,
• inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
• zaświadczenie o niekaralności.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w siedzibie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie - Al. M. B. Fatimskiej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata i numerem kontaktowym,
a także adnotację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki” w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 2 – w sekretariacie, przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur do 30 dni od daty upływu terminu zgłaszania kandydatów.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Kazimiera Kunecka
Dyrektor
Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Tarnowie
powrót