2015-01-26
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie uhonorowana Certyfikatem Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia oraz wyróżnieniem "Laur Nowoczesności" dla Dyrektor PSPR Kazimiery Kuneckiej
22 stycznia 2015 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który organizuje Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W jej trakcie dokonano oficjalnego wręczenia certyfikatów i statuetek przyznanych w I edycji konkursu jakości, adresowanego do podmiotów leczniczych oraz innych jednostek działających na rynku ochrony zdrowia. Certyfikaty, przyznane przez kapitułę ekspertów złożoną z naukowców i praktyków specjalizujących się w problematyce zarządzania w służbie zdrowia, wręczyli wspólnie prof. Maciej Urbaniak, kierownik Katedry Logistyki i Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kamila Ruta-Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości.

Do auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przybyli goście z całej Polski – menedżerowie szpitali, przychodni zdrowia, laboratoriów, jednostek ratownictwa medycznego, firm medycznych oraz lekarze prowadzący indywidualne praktyki, a także reprezentanci środowiska nauk medycznych i nauk o zarządzaniu. Najważniejszymi uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele placówek i przedsiębiorstw wyróżnionych w I edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Certyfikaty, przyznane w konkursie jakości odbywającym się pod egidą Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, trafiły w tym roku do 29 placówek działających na rynku ochrony zdrowia. Wyróżniono w ten sposób jednostki, które – w opinii komisji eksperckiej - wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach ze swoimi interesariuszami (pacjentami, klientami, kontrahentami etc.).

W ramach Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” kapituła złożona z wybitnych naukowców reprezentujących środowisko medyczne oraz nauki o zarządzaniu, a także praktyków – certyfikowanych audytorów systemów zarządzania jakością, dokonała oceny uczestników rywalizacji i przyznała podmiotom, które spełniają określone regulaminem kryteria, certyfikaty i godła promocyjne „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. –Certyfikat ten stanowi znak jakości, potwierdzający, że w opinii komisji placówka nim uhonorowana przestrzega wysokich standardów w zakresie działalności na rynku medycznym. Nasi eksperci starali się bardzo dokładnie zbadać oceniane placówki – analizowali dokumenty, rozmawiali z pacjentami, pozyskiwali informacje z różnych źródeł, stosowali metodę „tajemniczego klienta”, w wielu przypadkach dodatkowo wizytowali szpitale i przychodnie uczestniczące w programie. Podmioty, które w wyniku tych czynności uzyskały przewidzianą regulaminem liczbę punktów, otrzymały certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Wszyscy laureaci odebrali także obszerne, pisemne uzasadnienia decyzji komisji, które zawierały wnioski z przeprowadzonej certyfikacji. Eksperci oceniający placówkę formułują bowiem szczegółowe recenzje z przeprowadzonej oceny, dzięki czemu menadżerowie placówek medycznych uzyskują cenne wskazówki i rekomendacje pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających procesy zarządzania. Mamy nadzieję, że pomogą one w podnoszeniu wartości usług na rzecz pacjenta – mówi Kamila Ruta-Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu.

Postępowanie konkursowe w Programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” ma charakter certyfikacji środowiskowej – uczestnicy Programu oceniani są przez niezależne gremium ekspertów rankingujących badane placówki. W Komisji Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” zasiadali w tym roku m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Danuta Kokocińska), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. Piotr Tyszko) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Maciej Urbaniak). –Nasz projekt nie jest akredytacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, ale może pełnić podobną rolę projakościową. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital czy przychodnia, ma możliwość dokonania samooceny i porównać się z wzorcami dobrego postępowania w postaci standardów akredytacyjnych. Pozwala to zidentyfikować mocne i słabe strony placówki, dokonać refleksji mającej na celu poprawę funkcjonujących wewnątrz placówki procesów. W przypadku naszego konkursu uczestnicy mogą doskonalić swoje działania menedżerskie i projakościowe nie w oparciu o standardy akredytacyjne, ale na bazie kryteriów regulaminu i zaleceń naszych ekspertów – mówi Kamila Przeniosło-Ruta. – Mamy również nadzieję, że certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” pomoże wyróżnionym placówkom w działaniach marketingowych i ułatwi właściwe pozycjonowania się na rynku. Już sama gala wieńcząca nasz Program stanowi okazję do promocji certyfikowanych placówek w skali ogólnopolskiej, prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy menadżerami sektora medycznego a przedstawicielami świata nauki – dodaje Przeniosło-Ruta.

Gala 22 stycznia 2015 roku rozpoczęła się od krótkiego wystąpienia na temat roli jakości w ochronie zdrowia. Zagadnieniu temu wiele uwagi poświęcił prowadzący uroczystość Piotr Zawadzki. -Cieszę się, że mogę witać dziś gości na Uniwersytecie Jagiellońskim - w miejscu tak znakomicie wpisującym się w bogatą historię polskiej medycyny i nauk medycznych, wszak kształcenie lekarzy rozpoczęło się tu już w XIV wieku. Ale jest to miejsce wyjątkowe również z innego powodu – znajdujemy się bowiem w auli najlepszego polskiego uniwersytetu, a więc w miejscu niejako z definicji symbolizującym wysoką jakość, szacunek wobec najwyższych standardów. Miejscu, które może i powinno kojarzyć nam się z profesjonalizmem, kompetencjami, fachowością, rzetelnością. Wszystkie wymienione tu wartości, których duch unosi się w murach auli Collegium Novum, są wartościami silnie wpisanymi w założenia Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Celem naszego Programu jest upowszechnianie owych wartości w praktyce zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Nie mam zatem wątpliwości, iż spotykamy się we właściwym miejscu. Nie mam także wątpliwości, że spotykamy się w gronie odpowiednich osób. Osób, które reprezentują placówki branży medycznej wyróżniające się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, fachowością, profesjonalizmem – mówił, otwierając uroczystość finałową, Piotr Zawadzki.

W dalszej części uroczystości goście wysłuchali przemówienia Kamili Ruty-Przeniosło, Prezesa Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości oraz wykładu prof. Macieja Urbaniaka z Uniwersytetu Łódzkiego, który przedstawił prezentację poświęconą nowelizacji normy ISO 9001 w 2015 roku, normie PN-EN 15224:2013 „Usługi sektora ochrony zdrowia. Systemy zarządzania jakością”, a także nowym trendom w USA i Europie Zachodniej, które są związane z wdrażaniem Lean Management i Six Sigma w sektorze ochrony zdrowia.

Najważniejszym elementem Gali było uroczyste wręczenie certyfikatów „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Dokumenty trafiły do 9 szpitali, 10 przychodni i ośrodków zdrowia, 3 praktyk zawodowych lekarza/lekarza dentysty, 2 jednostek pogotowia ratunkowego, 3 laboratoriów medycznych oraz 2 firm medycznych. Ponadto Zarząd Instytutu wręczył także przewidziane w regulaminie Programu wyróżnienia specjalne - „Grand Quality” dla tych spośród certyfikowanych placówek, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu oraz „Laur Nowoczesności” dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.

Statuetki „Grand Quality” trafiły do Samodzielnego Publicznego Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Mdh Sp z o.o. i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Łomżyńska”. Z kolei wyróżnienia „Laur Nowoczesności” otrzymali: dr n. med. Robert Starzec, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Kazimiera Kunecka, Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie oraz Bożena Mleczek-Dąbrowska, Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

Patronat honorowy nad programem „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” sprawują m.in.: Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Przewodniczący Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Program „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” ma charakter cykliczny, a certyfikat przyznawany jest na rok. Kolejna edycja projektu rozpocznie się we wrześniu 2015 roku i zakończy galą finałową z początkiem roku 2016.

http://www.instytut-zarzadzania.pl/content/308.html

Synteza recenzji - wniosków z postępowania certyfikacyjnego zrealizowanego w ramach I edycji Programu "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"
pobierz plik
powrót