2011-09-29
Inwestycje w Pogotowiu
Aktualnie Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie realizuje dwa zadania inwestycyjne:

1. „ Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem budynku Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy ul. M.B. Fatimskiej 2”.
2. „Remont odcinka kanalizacji wód opadowych z terenu PSPR w Tarnowie z remontem nawierzchni placu”

Zadania realizowane są na podstawie dokumentacji projektowej, Decyzji Konserwatora Zabytków oraz Pozwolenia na budowę. Przy realizacji pierwszego zadania wykonane zostaną prace w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem wraz z wykonaniem elewacji, wymiany parapetów zewnętrznych, odsunięcia rur spustowych, wykonania zadaszenia nad głównym wejściem oraz wykonanie instalacji odgromowej
W ramach remontu odcinka kanalizacji wykonane zostaną prace w zakresie wykonania wykopów, montażu rurociągu z PCV i osadzenia studzienki ściekowej, oraz uzupełnienia nawierzchni asfaltowej.
Zadania te realizowane są na podstawie Umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego postępowania przetargowego.
Zadania te są współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Zadania inwestycyjne zakończone zostaną w miesiącu październiku br.

Zdjęcia z przebiegu odnowienia elewacji:powrót